EduTrain We Take You There

Services include Admissions Essay, Thesis/Dissertation Editing, IGCSE, A-levels, GMAT, GRE, GED, IELTS, SAT, Translation and more........
GED, IGCSE, A-LEVEL, FCE, IB, IELTS, SAT, SSAT, GMAT, GRE, ADMISSION ESSAY, PERSONAL STATEMENT, THESIS, DISSERTATION, TRANSLATION
HOME
Instructor Profiles
Courses
Hall of Fame

Search

Statistics

GRE
 

GRE
GRE คืออะไร?
    GRE หรือ Graduate Recoed Examination เป็นการสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา แต่ยกเว้นในกลุ่ม Business School ที่ใช้คะแนน GMAT และ กลุ่ม Law School ที่ใช้คะแนน LAST ในการยื่นสมัคร

    ทั้งนี้ GRE นั้น เป็นหนึ่งในผลสอบที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับ และใช้ในการพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ การยื่นผลสอบ GRE แก่ทางมหาวิทยาลัยทำให้ผู้ผ่านการสอบ มีโอกาสในการได้รับเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น


ลักษณะข้อสอบ

    GRE เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice) และเขียนบทความ (Essay Writing)


ข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice) จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ:


    1. Quantitative Section: เป็นการทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ 28 ข้อ โดยให้ใช้เวลาทำทั้งหมด 45 นาที


    2. Verbal Section: เป็นการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ 30 ข้อ โดยให้ใช้เวลาทำทั้งหมด 30 นาที


    3. Analytical Reasoning: เป็นการทดสอบความสามารถในเชิงวิเคราะห์ 35 ข้อ โดยให้ใช้เวลาทำทั้งหมด 60 นาทีข้อสอบแบบเขียนบทความ (Essay Writing): GRE เพิ่งนำการสอบแบบนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ เมื่อเดือนตุลาคม 1999 การสอบนี้จะสอบคนละวันกับการสอบแบบปรนัย ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาจะต้องการข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้สอบจึงต้องเลือกว่า จะสอบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้ทำข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้ จะมีคำถาม 2 คำถามให้ทำ โดยส่วนแรกจะเป็นการให้ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยให้ใช้เวลาทำ 45 นาที ส่วนที่สองจะให้เราวิเคราะห์ ความเป็นเหตุ และผลในข้อเขียนที่อ่าน โดยให้ใช้เวลาทำ 30 นาที

การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบคือ


1. การสอบทั่วไป (General Test) เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะของผู้สอบที่มีอยู่ โดยวัดออกมาในรูปของคะแนนของความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การสอบใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที


ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบ มาใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ (Computer Adaptive Test หรือ CAT) ซึ่งทำให้สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 20 วัน ต่อเดือน และยังรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย


2. การสอบเฉพาะวิชาสาขา (Subject Test) เป็นการสอบเกี่ยวกับวิชาหลัก ในสาขาที่ผู้สอบต้องการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 วิชา โดยที่ผู้สอบต้องตรวจสอบจากระเบียบการเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันว่า ต้องการผลคะแนนการสอบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ จะหมายถึงการแบบ General Test เท่านั้น


ระดับคะแนน

ระดับคะแนนของ GRE ในแต่ละส่วนเนื้อหา มีดังนี้:1. Quantitative Section มีคะแนนตั้งแต่ 200-800 คะแนน2. Verbal Section มีคะแนนตั้งแต่ 200-800 คะแนน3. Analytical Reasoning มีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน


GRE จะเป็นการรายงานผลคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง หรือบางแห่งก็อาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลคะแนนในแต่ละครั้ง


**การสอบ GRE จะไม่มีคะแนนติดลบเหมือน GMAT**


**สถาบันส่วนใหญ่ จะพิจารณาคะแนนในส่วนของ Verbal และ Quantitative และผลสอบ GRE สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา**
การสมัครสอบ
ปัจจุบันผู้สอบสามารถสมัครสอบ GRE ได้ในแบบ online และผู้สอบสามารถ ตรวจสอบสถานที่สอบ วันเวลาในการสอบ และที่นั่งในการสอบที่ยังว่างอยู่ได้ที่ www.gre.org
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 170 US Dollar

                                                                                                        


Index
EduTrain Leading Group
18th Fl. Regent House,
183 Rajdamri Road,
Lumpini, Bangkok 10330
Tel/Fax: 02-650-2332,
086-888-5367
E-mail: admin@edutraingroup.com
Hi5: www.edutrain.hi5.com
msn: edutrain@live.com
Power by Xoops  |  Design by Suwunweb